Meer duidelijkheid over stedelijk ontwikkelingsproject

Auteur: Ronald van Nooijen  | Categorie: Bestemmingsplan

Kruimelgevallenregeling niet voor stedelijk ontwikkelingsprojecten

Om een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het afwijken van het bestemmingsplan moet doorgaans de zogeheten uitgebreide voorbereidingsprocedure worden doorlopen. In de praktijk wordt echter veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze omgevingsvergunning te verlenen met de snellere, reguliere voorbereidingsprocedure. Dat kan alleen voor activiteiten die vermeld staan in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, ook wel de kruimelgevallenregeling genoemd. Deze mogelijkheid is echter uitgesloten voor zogeheten (wijzigingen van) stedelijke ontwikkelingsprojecten. Lange tijd was echter onduidelijk wat nu onder een “stedelijk ontwikkelingsproject” moet worden verstaan.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dit duidelijker gemaakt in een procedure die draaide om een aan de Villa Arena in Amsterdam verleende omgevingsvergunning, waarbij gebruik werd gemaakt van de kruimelgevallenregeling. Villa Arena werd hierbij bijgestaan door Stijn Boot van BHW advocaten.

Het vergunde project zag op een gedeeltelijke functiewijziging van Villa Arena, waardoor – in afwijking van het bestemmingsplan – ook enige niet woongerelateerde detailhandel mogelijk werd gemaakt. Door tegenstanders van de vergunning werd betoogd dat sprake was van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject. Nadat eerst de rechtbank deze tegenstanders ongelijk had gegeven, kregen zij ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak nul op het rekest.

Stedelijk ontwikkelingsproject: concrete omstandigheden

De Afdeling stelt in deze uitspraak van 31 januari 2018 vast dat het antwoord op de vraag of sprake is van een (wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene (wijziging van de) stedelijke ontwikkeling een rol spelen. De rechtbank had hierbij echter volgens de Afdeling ten onrechte van belang geacht of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. Volgens de Afdeling is desondanks geen sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject. De verleende omgevingsvergunning maakt namelijk een gedeeltelijke brancheverruiming mogelijk, maar het gebruik blijft gericht op detailhandel. Deze functiewijziging gaat niet gepaard met een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, zodat de opzet en de vormgeving van Villa ArenA door het project nauwelijks zullen wijzigen.

Conclusie

Met dit oordeel wordt weer wat duidelijker wat volgens de Afdeling moet worden verstaan onder een stedelijk ontwikkelingsproject. Toch zal dit voorlopig nog steeds aan de hand van de concrete omstandigheden moeten worden beoordeeld.

Klik hier voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer weten over deze uitspraak, de kruimelgevallenregeling of over het begrip “stedelijk ontwikkelingsproject”? Neem dan contact met ons op.

BHW advocaten
T 010-2179330 
vannooijen@bhwadvocaten.nl

Aantal reacties: 0