Blog Omgevingsrecht & Vastgoed

04-01-2018 - Ontwerpbestemmingsplan "Maasvlakte 2" (Rotterdam) ter inzage

Met ingang van 5 januari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan”Maasvlakte 2 (2018)” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de westzijde van het havengebied van Rotterdam.

01-01-2018 - Ook dit jaar helpt BHW advocaten u verder

Ook dit jaar helpt BHW advocaten u verder!

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: BHW advocaten

30-11-2017 - Je moet één smaak kiezen!

Deze column van Stijn Boot verscheen in het tijdschrift Afval! van november 2017. 

Er bestaan maar twee manieren om afval te verwerken. Je kunt het nuttig toepassen of je kunt het verwijderen. Bij nuttige toepassing zijn er mogelijkheden voor uitvoer en gelden er uitzonderingen op de vergunningplicht voor inrichtingen. Een verwerker kan er groot belang bij hebben dat de bedrijfsactiviteiten (alsnog) worden aangemerkt als nuttige toepassing.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

21-11-2017 - Geen leges bij afwijken ‘oud’ bestemmingsplan

De Hoge Raad heeft – net als het hof - geoordeeld dat als een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar een gemeente geen leges kan heffen voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning afwijkend gebruik. Of in dergelijke gevallen al betaalde leges als onverschuldigd betaald kunnen worden teruggevorderd, is nog een open punt.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

07-11-2017 - Onderhandeling over aanpassing samenwerkingsovereenkomst niet vrijblijvend?

Bij de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst ontstaan niet zelden situaties waarin partijen of één van de partijen de overeenkomst willen wijzigen. Een onderhandeling daarover lukt niet altijd. Wat dan? Een recent Hoge Raad arrest gaat daarover. In het artikel wordt ook kort aandacht besteed aan aanbestedingsrechtelijke beperkingen om een overheidsopdracht te wijzigen.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Aanbesteding

05-10-2017 - Invorderingsbeschikking ook als de dwangsom onder protest is betaald

Ook als de verbeurde dwangsom “onder protest” is betaald en er dus geen invordering meer nodig is, geldt de verplichting voor het bevoegd gezag om op verzoek van een belanghebbende een invorderingsbeschikking te nemen. Dit heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 4 oktober 2017 bepaald.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

31-08-2017 - Privacy bij het afval gezet

Deze column van Stijn Boot verscheen in het tijdschrift Afval! van augustus 2017.

Menig gemeente zet afvalcontainers in die alleen met een pas geopend kunnen worden. Wanneer daarmee persoonsgegevens, zoals adressen, geregistreerd worden, is het echter oppassen geblazen. Dat mag namelijk niet zonder noodzaak.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

03-07-2017 - Hoge Raad laat bouwlegesverordening Rotterdam in stand

De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de bouwlegesverordening van de gemeente Rotterdam onverbindend was, maar de Hoge Raad laat in het arrest van 30 juni 2017 die verordening in stand. Zodoende blijft de heffing van bouwleges op basis van het ‘zaagtandtariefstelsel’ (toch) mogelijk.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

29-06-2017 - Bouwovergangsrecht legaliseert zonder vergunning opgericht bouwwerk niet

Bij handhavend optreden tegen een zonder bouwvergunning opgericht bouwwerk wordt regelmatig een beroep gedaan op het bouwovergangsrecht in het bestemmingsplan. Ten onrechte, zo blijkt steevast uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Zo ook in een uitspraak van 28 juni 2017. Aanleiding om nog eens goed naar het bouwovergangsrecht te kijken.

Auteur: Ronald | Categorie: Bestemmingsplan

29-06-2017 - Overzichtsuitspraak ladder voor duurzame verstedelijking

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 28 juni 2017 een overzichtsuitspraak over de ladder voor duurzame verstedelijking gedaan. Hierin worden de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Afdeling over de ladder op een rijtje gezet.

 

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

22-06-2017 - Geen kosten voor gemeente betekent niet dat plan financieel uitvoerbaar is

Is de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan voldoende verzekerd indien voor de gemeente zelf geen kosten zijn verbonden aan de aankoop en ontwikkeling van het plangebied? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 21 juni 2017 geoordeeld dat dit niet zonder meer het geval is.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

15-06-2017 - Ontwerpbestemmingsplan "Lijnbaankwartier-Coolsingel" (Rotterdam) ter inzage

Met ingang van 16 juni 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan”Lijnbaankwartier-Coolsingel” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rondom de Lijnbaan en de Coolsingel in Rotterdam Centrum.

01-06-2017 - Vervalt bescherming als gebruik voor tweede keer onder overgangsrecht wordt gebracht?

Op 31 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over een handhavingsbesluit waarin het bestuursorgaan stelde dat er geen beroep op overgangsrecht voor gebruik kon worden gedaan. Want, zo bepleitte het bestuursorgaan, het betreffende strijdige gebruik was voor een tweede keer in een bestemmingsplan onder het overgangsrecht gebracht.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

29-05-2017 - Goede ruimtelijke ordening omvat ook goed ondernemersklimaat

Begin 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al eens bepaald dat het behouden van een goed ondernemersklimaat onderdeel vormt van de goede ruimtelijke ordening. Hierdoor bestaan er (weer) meer mogelijkheden voor ondernemers om aan concurrenten verleende omgevingsvergunningen aan te vechten. In de uitspraak van 24 mei 2017 wordt deze lijn door de Afdeling bevestigd.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

18-05-2017 - Ladder voor duurzame verstedelijking wijzigt per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wijzigt de in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen Ladder voor duurzame verstedelijking. Het besluit tot aanpassing van dat artikel is gepubliceerd in het Staatsblad.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

17-05-2017 - On(lo)smakelijke activiteiten

De eis van onlosmakelijkheid is bedacht om het bedrijven makkelijk te maken: één aanvraag voor meerdere activiteiten, die leidt tot één vergunning. In de praktijk levert het in sommige situaties echter toch moeilijkheden op.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

15-05-2017 - Dwangsommen en verjaring: het blijft moeilijk

Het (stuiten van) de verjaringstermijn voor het invorderen van dwangsommen levert in de praktijk vaak problemen op. In de uitspraak van 10 mei 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kwam de verweerder met een wel heel bijzondere redenering waarom die bevoegdheid niet verjaard zou zijn. 

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

15-05-2017 - Ontwerpbestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Kralingen” (Rotterdam) ter inzage

Tot en met 1 juni 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Beschermd Stadsgezicht Kralingen” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het hele beschermde stadsgebied Kralingen in Rotterdam.

06-04-2017 - Direct intrekken exploitatievergunning in strijd met het handhavingsbeleid?

Als in het handhavingsbeleid van een gemeente staat dat bij een tweede overtreding de exploitatievergunning van een horeca-inrichting wordt ingetrokken, kan die intrekking dan toch bij een eerste overtreding al plaatsvinden? Die vraag is aan de orde in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 april 2017.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

15-03-2017 - Wanneer stopt de route-inzameling?

Voor het vervoer van afvalstoffen, ook tijdens route-inzameling, is een correct ingevulde begeleidingsbrief nodig. Maar wat als de ingezamelde afvalstoffen tijdelijk geparkeerd worden? Of dan dezelfde begeleidingsbrief gebruikt kan worden, daar waren politierechter en gerechtshof het niet over eens.

 

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

14-02-2017 - Ontwerpbestemmingsplan “Prinsenland” (Rotterdam) ter inzage

Tot en met 9 maart 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan ”Prinsenland” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de woonwijken Prinsenland en 's-Gravenland en de kantorenwijk Brainpark III in Rotterdam.

27-01-2017 - Besluit om bestemmingsplan niet vast te stellen: motivering geven kan ook later

Als de raad besluit een bestemmingsplan niet vast te stellen, kan de motivering van dat besluit ook pas in de beroepsfase kenbaar worden gemaakt, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

26-01-2017 - Provincie wijst locaties aan voor nieuwe windmolens in regio Rotterdam

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een herziening van de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit aangekondigd, waarin nieuwe locaties aangewezen zullen worden voor de bouw van zestig windmolens in de regio Rotterdam.

24-01-2017 - Waarde contractuele afspraak over wijziging bestemmingsplan beperkt

De waarde van een overeenkomst waarin de gemeente zich verplicht zich in te spannen om voor een bepaalde ontwikkeling een bestemmingsplan vast te stellen, is beperkt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit in haar uitspraak van 18 januari 2017 (zaaknummer 201604996/1) weer eens duidelijk gemaakt.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

20-01-2017 - Ontwerpbestemmingsplan "Haringvliet" (Rotterdam)

Met ingang van 20 januari 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan”Haringvliet” ter inzage. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gebied rondom het Haringvliet in Rotterdam Centrum.

 

20-01-2017 - Raad van State legt gemeenteraad dwangsom op

Regelmatig doen bestuursrechters tussenuitspraken, waarin een bestuursorgaan wordt opgedragen binnen een bepaalde termijn een aan een besluit geconstateerd gebrek te herstellen. Daarna wordt de procedure weer hervat en wordt einduitspraak gedaan. Maar wat gebeurt er als het bestuursorgaan niet (tijdig) voldoet aan de opdracht van de bestuursrechter?

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

16-01-2017 - Invoering Omgevingswet: bouwstop en preventieve last voor voorzieningen blijven!

Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van het wetsvoorstel invoering van de Omgevingswet gepubliceerd. De invoeringswet past verschillende wetten aan en geeft een regelt het overgangsrecht. Daarnaast vult dit wetsvoorstel de Omgevingswet op een aantal punten aan. Eén van die onderwerpen betreft de handhaving. In deze bijdrage gaat aandacht uit naar de bouwstop en de preventieve handhaving.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Handhaving en toezicht

16-01-2017 - Strafbaar tijdelijk onderbreken route-inzameling?

De wet bepaalt niet wanneer de route-inzameling eindigt. Natuurlijk eindigt de route-inzameling op het moment dat de afstroom door de eindverwerker is geaccepteerd. Maar wat nu als vóór dat moment een korte tussenopslag van de containers plaatsvindt? Komt dan de route-inzameling teneinde en moet dan voor het verdere transport een nieuwe begeleidingsbrief worden opgesteld en voorhanden zijn?

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

09-01-2017 - Schadevergoeding wegens onrechtmatig besluit: de Raad van State wijzigt de koers

Op 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over een verzoek om schadevergoeding wegens een onrechtmatig besluit. De Afdeling beoordeelt het verzoek om schadevergoeding op een andere wijze dan voorheen.

06-01-2017 - Concurrenten kunnen (weer) om handhaving van de Drank- en horecawet vragen

Op 28 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State drie uitspraken gedaan waarbij de vraag aan de orde was of concurrenten om handhaving van de Drank- en horecawet kunnen verzoeken.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

29-11-2016 - Een voorlopige voorziening, maar definitieve schade

Een onjuiste uitspraak in een beroep tegen een omgevingsvergunning, is natuurlijk pijnlijk. Maar helemaal vervelend wordt het wanneer het proces om dat in hoger beroep te herstellen, tijd- en geldrovend is. Het overkwam een afvalbedrijf in Son en Breugel.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

21-11-2016 - Uitbreiding van een hoofdgebouw en de kruimellijst

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee interessante uitspraken gedaan over de uitbreiding van een hoofdgebouw en de toepassing van de zogeheten kruimellijst.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

31-10-2016 - Afzien van handhavend optreden wegens gebrek aan prioriteit

Bij handhaving mogen prioriteiten worden gesteld, maar op een verzoek om handhaving mag niet negatief worden beslist met uitsluitend een verwijzing naar het handhavingsbeleid, zo bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 26 oktober 2016.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

21-09-2016 - Overeenkomst kan aan handhavend optreden in de weg staan

Een met het bevoegd gezag gesloten overeenkomst kan aan handhavend optreden in de weg staan, zo blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van 21 september 2016.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

15-09-2016 - Beheersverordening onverbindend

Een beheersverordening wordt beoordeeld uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en vervolgens onverbindend verklaard in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 september 2016.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

25-08-2016 - Tracébesluit A16 gepubliceerd

Vandaag is het Tracébesluit A16 gepubliceerd. In dit besluit is geregeld hoe de nieuwe verbinding tussen de bestaande rijkswegen A13 en A16 zal worden gerealiseerd.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

23-08-2016 - Zijn er nog belanghebbenden in de zaal?

Iedereen kan zienswijzen indienen tegen een ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieu. Maar tegen de uiteindelijk verleende milieuvergunning kunnen alleen belanghebbenden in (hoger) beroep gaan. Juist die groep lijkt een steeds nauwere definitie te krijgen.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

13-07-2016 - Evenementenvergunning zonder concrete geluidsnorm rechtsonzeker

In een evenementenvergunning voor een kermis moet een concrete geluidsnorm worden opgenomen, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juli 2016 geoordeeld.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

01-07-2016 - Concepten AMvBs Omgevingswet en Aanvullingwet grondeigendom gepubliceerd

De conceptversies van de algemene maatregelen van bestuur die horen bij de Omgevingswet zijn gepubliceerd.  Ook een ontwerp voor de Aanvullingswet grondeigendom is gepubliceerd. Tot en met 16 september kan iedereen reageren op deze concepten. 

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

29-06-2016 - Beroep tegen bestemmingsplan Lage Weide (Utrecht) gegrond

BHW advocaten stelde namens een groot aantal bedrijven beroep in tegen het bestemmingsplan Lage Weide van de gemeente Utrecht. De beroepen slagen en de gemeente heeft huiswerk, hopelijk nu wel overleg met de bedrijven!

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Bestemmingsplan

27-06-2016 - Aanpassing Ladder

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de Ladder Duurzame Verstedelijking (hierna: Ladder) in het Besluit ruimtelijke ordening aanpassen. De wijzigingen hebben als doel de Ladder te vereenvoudigen, zodanig dat de in de praktijk ervaren knelpunten worden opgelost en de onderzoekslasten verminderen, maar de effectiviteit van het instrument behouden blijft. Een conceptregeling is gepubliceerd.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

10-06-2016 - Wijziging van gebruik en overgangsrecht

Overgangsrecht voor gebruik blijft in de praktijk tot moeilijkheden leiden, zeker als het gaat om de vraag of het door het overgangsrecht beschermde gebruik is gewijzigd. Deze vraag is ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 juni 2016 aan de orde.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

09-06-2016 - Beroep college van burgemeester en wethouders tegen inpassingsplan niet-ontvankelijk

Bestuursorganen die elkaars besluiten bestrijden is altijd bijzonder. In deze uitspraak wordt het beroep van het college van b&w tegen een inpassingsplan - pijnlijk genoeg - niet-ontvankelijk verklaard, omdat het college geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

06-06-2016 - Schadevergoeding na vernietiging vergunning

Als de bestuursrechter een vergunning (onherroepelijk) vernietigd, dan kan de aanvrager van die vergunning op grond van onrechtmatige daad in beginsel aanspraak maken op vergoeding van de schade die hij daardoor lijdt. Voorwaarde is dat het bestuursorgaan ook een begunstigend besluit zou hebben genomen indien het wel overeenkomstig de wet zou hebben beslist. Die voorwaarde levert nogal eens discussie op.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestuursrecht

02-06-2016 - Concurrenten en de exploitatievergunning

In de uitspraak van 1 juni 2016 buigt de Afdeling bestuursrechtspraak zich wederom over de concurrent als belanghebbende, maar dan bij een exploitatievergunning voor een speelautomatenhal.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestuursrecht

31-05-2016 - Ook vier keer is geen afvalrecht

Drie keer eerder werd de milieuvergunning voor de afvalverwerker Dusseldorp in Midwolde door de Raad van State vernietigd. Dan denk je dat het leergeld is betaald en de vierde vergunning stand zal houden. Het tegendeel is het geval.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

30-05-2016 - Omgevingswet niet eerder dan voorjaar 2019 in werking

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer laten weten dat het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening voorjaar 2019 wordt in plaats van eind 2018.   

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Bestemmingsplan

27-05-2016 - Planschade en de voorzienbaarheid van de beperking van bouwmogelijkheden

Een interessante uitspraak van de Raad van State over planschade en de voorzienbaarheid van de beperking van bouwmogelijkheden. De beperking van de bouwmogelijkheden valt in dit geval niet binnen het normale maatschappelijke risico van de eigenaar.

19-05-2016 - Handhaving van het verbod om een illegaal bouwwerk in stand te laten

Wordt een illegaal gebouwd bouwwerk verkocht, dan kan het handhavend optreden (ook) tegen de nieuwe eigenaar worden gericht wegens het in stand laten ervan.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

06-05-2016 - Aanwijzing als gemeentelijk monument: een last voor vastgoedeigenaren

De aanwijzing van een pand als gemeentelijk monument is vastgoedeigenaren een doorn in het oog. Als gevolg van de monumentenstatus zijn fysieke veranderingen aan een pand niet toegestaan, tenzij hiervoor een omgevingsvergunning is verleend.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Omgevingsvergunning

06-04-2016 - Bewoning door studenten niet afdwingbaar via omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning voor de bouw van een wooncomplex kan niet het voorschrift worden verbonden dat de woningen alleen mogen worden bewoond door jongeren/studenten.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Omgevingsvergunning

24-03-2016 - Afhankelijkheid voor levensonderhoud, toch handhavend optreden

Soms kan handhavend optreden tegen een overtreding van het bestemmingsplan ertoe leiden dat de overtreder daardoor zijn inkomstenbron kwijtraakt. Is dat een reden om af te (moeten) zien van handhavend optreden?

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

25-02-2016 - Rechter staat bouw kelder in archeologisch grafveld toe

De Volkskrant publiceerde op 24 februari 2016 een artikel over een bouwproject onder de Nieuwe Kerk in Delft en de gevolgen voor archeologische waarden. BHW advocaten stond de Nieuwe Kerk bij in de procedure bij de rechtbank Den Haag.

Auteur: Wouter Haeser | Categorie: Omgevingsvergunning

12-02-2016 - Provincie Utrecht reduceert overcapaciteit kantoren

Provinciale Staten van Utrecht hebben op 1 februari de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 vastgesteld. 

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

21-01-2016 - Concurrent heeft weer prominente rol in het ruimtelijk bestuursrecht

De Raad van State lijkt in de uitspraak van 20 januari 2016 (nr. 201409473/1/A1) de rol van concurrenten in het ruimtelijk bestuursrecht in ere te hebben hersteld.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Omgevingsvergunning

21-01-2016 - Strijd met gemeentelijk detailhandelsbeleid: omgevingsvergunning onderuit

De vergunningverlening ten behoeve van de bouw van nieuwe vestigingen van Action en Xenos in Leiderdorp is met succes aangevochten bij de bestuursrechter.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Omgevingsvergunning

14-01-2016 - Ruimtelijke beperkingen voor detailhandel in strijd met Europees recht?

De Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie  over de toelaatbaarheid van beperkingen van detailhandel. 

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Bestemmingsplan

06-01-2016 - Stijn Boot docent

SBO verzorgt een 5-daagse opleiding voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven. Stijn Boot zal docent zijn voor de module "Wet- en regelgeving binnen de afvalsector".

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

20-11-2015 - Uitblijven herziening bestemmingsplan: appellabel besluit?

Is het enkele feit dat de gemeenteraad niet binnen de daarvoor gestelde termijn het bestemmingsplan herziet, te kwalificeren als het niet tijdig nemen van een besluit, waartegen beroep ingesteld kan worden?

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

09-11-2015 - De inzet van het spel: de 'milieuvergunning-light'

Voor lange vergunningprocedures bestaat soms een alternatief. Bijvoorbeeld als een afvalbedrijf kan beargumenteren dat er sprake is van een milieuneutrale wijziging.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

05-11-2015 - Nieuwe website, huisstijl en kantoorgenoot

BHW advocaten is de nieuwe naam van Boot Haeser Walraven advocaten. Een nieuwe naam die aansluit bij onze visie: geen opsmuk, to the point en dus geen woord teveel.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: BHW advocaten

16-10-2015 - Bouwleges in Rotterdam zijn onredelijk

De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak de legesverordening van de gemeente Rotterdam onredelijk en daarom onverbindend verklaard.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Omgevingsvergunning

12-10-2015 - Raad van State duidelijk over bestuursdwang: kostenverhaal hoort erbij!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 7 oktober 2015 geoordeeld over het verhaal van kosten van bestuurdwang, toegepast op de eigenaar van een woonark.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Handhaving en toezicht

05-10-2015 - Weigeren om een bestemmingsplan vast te stellen? De raad moet motiveren!

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 30 september 2015 een uitspraak gedaan over de weigering van de raad een bestemmingsplan vast te stellen.

Auteur: Ronald van Nooijen | Categorie: Bestemmingsplan

24-08-2015 - Oma en het spraakgebruik

Aan het afvalstoffenrecht valt niet te ontkomen. Ook niet voor wie in een verpleegtehuis woont.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

29-05-2015 - Driedubbel 'genaaid' houdt beter.

Afvalbedrijven zijn vaak verbaast dat bij overtreding van milieuwetgeving of vergunningvoorschriften zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk wordt gehandhaafd. De verbazing slaat meestal over in verontwaardiging als de directeur of medewerkers in persoon zelf ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Afval

21-05-2015 - Concurrenten en ladder van duurzame verstedelijking

Raad van State zet strengere lijn uit bij de beoordeling of concurrenten, in het kader van het relativiteitsvereiste, een beroep kunnen doen op de ladder van duurzame verstedelijking.  

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Bestemmingsplan

31-03-2015 - Passen zorgwoningen binnen de bestemming Maatschappelijke doeleinden?

Vallen zorgwoningen bestemmingsplantechnisch gezien onder de bestemming 'wonen' of onder de bestemming 'maatschappelijke doeleinden'? De Raad van State geeft antwoord.

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Bestemmingsplan

27-03-2015 - Ondersteunende horeca bij retail altijd toegestaan?

Steeds meer retailers kiezen voor mengformules van horeca en detailhandel. Een lunchroom bij een boekenzaak of een coffeecorner in een kledingzaak is geen uitzondering meer. Een dergelijke mengvorm van horeca en detailhandel is niet zomaar toegestaan en moet bestemmingsplantechnisch vooraf goed worden geregeld.  

Auteur: Stijn Boot | Categorie: Bestemmingsplan